Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1.       Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.b2b.eptimo.com prowadzonego przez Eptimo S. A. z siedzibą w Warszawie (00-113), ul. Emilii Plater 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000640183, REGON: 243394597, NIP: 5472148020, o kapitale zakładowym wynoszącym 802.990,00 zł (w całości opłaconym), a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu.

Skuteczny i szybki kontakt ze Sprzedawcą we wszystkich kwestiach dotyczących sprzedaży za pośrednictwem Sklepu możliwy jest pod numerem telefonu +48 (22) 123 69 00 oraz pod adresem

e-mail: [email protected]

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Dane teleadresowe:

Eptimo S. A.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Polska

Tel. +48 (22) 123 69 00

e-mail: [email protected]

§ 2.       Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)      Usługodawca lub Sprzedawca – Eptimo S.A., bliżej opisana w § 1;

2)      Klient – Przedsiębiorca, który złożył lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu;

3)      Użytkownik – Klient lub Dodatkowy Użytkownik;

4)      Dodatkowy Użytkownik – osoba fizyczna działająca w imieniu Klienta, której utworzone zostało subkonto;

5)      Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmująca czynności w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6)      Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

7)      Konto – część Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, składać Zamówienia, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

8)      Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.b2b.eptimo.com za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy usługi określone w Regulaminie, a Klient może składać Zamówienia;

9)      Strona – Sprzedawca lub Klient;

10)   Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

11)   Umowa sprzedaży – umowa, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towarów na Klienta, a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny lub umowa;

12)   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, zmierzające bezpośrednio do jej zawarcia, określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3.       Obowiązki Stron

1.       Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.       Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

§ 4.       Warunki korzystania ze Sklepu

1.       Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:

1)      przedstawienie oferty Sklepu,

2)      składanie Zamówień,

3)      utworzenie i administrowanie konta Klienta w Sklepie;

2.       Dostęp do usług wymaga utworzenia Konta. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.       W Sklepie nie jest prowadzona sprzedaż na rzecz podmiotów niebędących Przedsiębiorcami.

4.       Klient może utworzyć subkonto dla Dodatkowego Użytkownika. Utworzenie konta jest jednoznaczne z udzieleniem Dodatkowemu Użytkownikowi pełnomocnictwa do działania w imieniu Klienta, w szczególności do zawierania w jego imieniu Umów sprzedaży w Sklepie. Klient tworząc subkonto dla Dodatkowego Użytkownika oświadcza, że dysponuje jego zgodą na przekazanie danych osobowych Usługodawcy w celach związanych z założeniem i utrzymaniem subkonta.

5.       Klient jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych danych oraz prawdziwych danych Dodatkowego Użytkownika. Eptimo nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek następstwa wskazania nieprawidłowych danych lub ich niezaktualizowanie.

6.       Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową Google Chrome w najnowszej wersji. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z przeglądarką wymienioną powyższej, w szczególności zapewniają obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript.

7.       Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

1)      system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

2)      skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

3)      zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

4)      aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

5)      oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

8.       Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu:

1)      utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie się uwierzytelniać,

2)      dostosowania Sklepu do potrzeb Użytkowników,

3)      tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu,

4)      remarketingu.

§ 5.       Składanie Zamówień i zawieranie Umów Sprzedaży

1.       Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu możliwe jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, po zalogowaniu.

2.       W celu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Sklep należy wejść na stronę internetową Sklepu, zalogować się, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje.

3.       Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

4.       Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, złożoną Sprzedawcy.

5.       Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie w formie wiadomości e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6.       Sprzedawca po rozpatrzeniu oferty Klienta wyśle Klientowi wiadomość o jej przyjęciu i przystąpieniu do realizacji.

7.       Wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

8.       Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni spowoduje anulowanie Zamówienia w całości, chyba że Strony postanowią inaczej.

§ 6.       Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1.       Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie składania Zamówienia. Użytkownik w trakcie składania Zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności, po czym akceptuje swój wybór.

2.       Dostępne formy płatności oraz wysyłki wskazywane są podczas procesu składania zamówień przez Klientów. W przypadku płatności dokonywanych kartami kredytowymi lub debetowymi za pośrednictwem partnerów udostępniających taką formę płatności Sprzedawca nie gromadzi jakichkolwiek danych dotyczących tych kart płatniczych.

3.       Ceny określone są w kwotach netto i doliczany do nich jest podatek od towarów i usług (VAT). W toku składania zamówienia prezentowana jest również kwota do zapłaty (brutto).

4.       Rejestracja konta Klienta w Sklepie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne będą wysyłane na wskazany przy rejestracji adres e-mail.

5.       Informacje w Sklepie o dostępności i czasie wysyłki mają charakter orientacyjny. Dodatkowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego finalizacją, Klientowi prezentowane jest zestawienie metod, kosztów oraz prognozowanego czasu dostawy Produktu. W każdym przypadku Sprzedawca stara się realizować wysyłki niezwłocznie, przy czym Sprzedawca ma prawo rozpoczęciem realizacji wysyłki do chwili uiszczenia ceny, chyba że postanowiono inaczej albo zastosowanie znajdują postanowienia § 7 Regulaminu.

6.       Klient w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

7.       Nieodebranie Towaru wysłanego za pobraniem przez Klienta i zwrot paczki do Sprzedawcy skutkuje obciążeniem kosztami nadania i zwrotu przesyłki z Towarem.

§ 7.       Odroczenie terminu płatności

1.       Na warunkach określonych przez Sprzedawcę, płatność za Towar może zostać odroczona. W takiej sytuacji termin płatności określony zostaje w fakturze wystawionej przez Sprzedawcę.

2.       Sprzedawca określa indywidualny limit kwotowy, w ramach którego Klient może skorzystać z odroczonego terminu płatności („limit kredytowy”).

3.       W celu skorzystania z odroczonego terminu płatności, Użytkownik w trakcie składania Zamówienia wybiera jako formę płatności „Kredyt”.

4.       Skorzystanie z odroczonego terminu płatności może wiązać się ze zmianą ceny Towaru lub dodatkowymi opłatami, o czym Użytkownik jest powiadamiany podczas składania Zamówienia.

5.       Użytkownik ma dostęp do informacji o obecnym wykorzystaniu limitu kredytowego.

6.       W razie braku zapłaty tytułem wcześniej zawartej Umowy sprzedaży z odroczonym terminem płatności, a także w przypadku przekroczenia limitu kredytowego albo w sytuacji, w której wartość składanego Zamówienia spowodowałaby jego przekroczenie, złożenie Zamówienia z odroczonym terminem płatności nie jest możliwe.

7.       W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury z odroczonym terminem płatności, Eptimo przysługuje prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości odsetek maksymalnych.

§ 8.       Rękojmia i gwarancja

1.       Wszystkie Towary oferowane w Sklepie, jeżeli w opisie Towaru nie są wyraźnie oznaczone jako używane lub refabrykowane (refurbished), są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

2.       Wszystkie Towary nowe i fabrycznie refabrykowne są objęte standardową gwarancją producenta Towaru.

3.       Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

4.       Podmiot odpowiedzialny z tytułu gwarancji (z reguły producent Towaru) jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia Towaru.

5.       Jeżeli wady Towaru ujawnią się w okresie gwarancji i są objęte gwarancją Klient powinien żądać usunięcia wady fizycznej Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad zgodnie z gwarancją od podmiotu odpowiedzialnego z tytułu gwarancji.

§ 9.        Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i reklamacje dotyczące Sklepu

1.       Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług (tj. korzystania ze Sklepu) bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

2.       Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

3.       Usługodawca zapewnia funkcjonowanie Sklepu w oparciu o aktualną wiedzę techniczną i deklaruje usuwanie zgłoszonych usterek technicznych w rozsądnym terminie.

4.       Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach i usterkach Sklepu.

5.       Nieprawidłowości i usterki związane z działaniem Sklepu Użytkownicy mogą zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: [email protected]

§ 10.     Postanowienia końcowe

1.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

2.       Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.       Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.       Zdjęcia oraz ilustracje Towarów mają charakter poglądowy, a ich zgodność z rzeczywistością zależy od kalibracji i jakości sprzętu użytkownika, w związku z tym ich rzeczywisty kolor i rozmiar mogą się różnić od prezentowanego w Sklepie.

6.       Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów i kategorii, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.